Jola Mielnikiewicz

Jola Mielnikiewicz

Jola prowadzi zajęcia fitness: SUPER BRZUCH, SUPER PUPE, ROWERKI, FAT KILLER zapraszamy w poniedziałek, wtorek, piątek 💥💪

ᴋᴛᴏ ᴍɴɪᴇ ᴢɴᴀ, ᴛᴇɴ ᴡɪᴇ, ᴢ̇ᴇ ᴊᴇᴅɴʏᴍ ᴢ ᴍᴏɪᴄʜ ᴜʟᴜʙɪᴏɴʏᴄʜ ᴄ́ᴡɪᴄᴢᴇɴ́ ɴᴀ ᴢᴀᴊᴇ̨ᴄɪᴀᴄʜ ᴊᴇsᴛ ᴘᴀᴅɴɪᴊ-ᴘᴏᴡsᴛᴀɴ́😁. ɴɪᴇ ᴊᴇsᴛ ᴛᴏ ᴊᴇᴅɴᴀᴋ ᴛʏʟᴋᴏ ᴄ́ᴡɪᴄᴢᴇɴɪᴇ, ᴅʟᴀ ᴍɴɪᴇ ᴛᴏ ᴍʏśʟ ᴘʀᴢᴇᴡᴏᴅɴɪᴀ
ᴢ ᴋᴛᴏ́ʀᴀ̨ ɪᴅᴇ̨ ᴘʀᴢᴇᴢ ᴢ̇ʏᴄɪᴇ. ɴɪᴇ ᴡᴀᴢ̇ɴᴇ ɪʟᴇ ʀᴀᴢʏ ᴘᴀᴅɴɪᴇsᴢ, ᴡᴀᴢ̇ɴᴇ ᴊᴇsᴛ ᴛᴏ ᴢ̇ᴇʙʏ ᴢɴᴀʟᴇᴢ́ᴄ́ ᴡ sᴏʙɪᴇ sɪᴌᴇ̨ (ʙᴏ ɴᴀ ʙᴀɴᴋ ᴋᴀᴢ̇ᴅʏ ᴢ ɴᴀs ᴊᴀ̨ ᴍᴀ – ᴛʏʟᴋᴏ ᴍᴏᴢ̇ᴇ ᴍᴏᴄɴᴏ ᴜᴋʀʏᴛᴀ̨), ᴢ̇ᴇʙʏ ᴘᴏᴢʙɪᴇʀᴀᴄ́ sɪᴇ̨
ᴢ ᴘᴏᴅᴌᴏɢɪ ɪ ᴡsᴛᴀᴄ́ – ᴅᴡᴀ ʀᴀᴢʏ sɪʟɴɪᴇᴊsᴢʏᴍ.

ᴘʀᴏᴡᴀᴅᴢᴇɴɪᴇ ᴢᴀᴊᴇ̨ᴄ́ ғɪᴛɴᴇss ᴛᴏ ᴅʟᴀ ᴍɴɪᴇ ᴏᴅsᴋᴏᴄᴢɴɪᴀ ᴏᴅ ᴘʀᴀᴄʏ ᴢᴀ ʙɪᴜʀᴋɪᴇᴍ, ᴋᴛᴏ́ʀᴀ̨ ɴᴀ ᴄᴏ ᴅᴢɪᴇɴ́ ᴡʏᴋᴏɴᴜᴊᴇ̨.

ᴊᴇsᴛᴇᴍ ʟɪᴄᴇɴᴄᴊᴏɴᴏᴡᴀɴʏᴍ ᴛʀᴇɴᴇʀᴇᴍ ғɪᴛɴᴇss ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪɪ ᴘᴏʟsᴋɪᴇᴊ. 🏋

ᴋᴀᴢ̇ᴅᴇ ᴢᴀᴊᴇ̨ᴄɪᴀ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇ ᴘʀᴏᴡᴀᴅᴢᴇ̨: ʀᴏᴡᴇʀᴋɪ, ᴡᴢᴍᴀᴄɴɪᴀɴɪᴇ, ᴄᴀʀᴅɪᴏ, sᴘᴀʟᴀɴɪᴇ ᴛᴏ ɢᴏᴅᴢɪɴᴀ, ɢᴅᴢɪᴇ ᴍᴀsᴢ ᴢᴀᴘᴏᴍɴɪᴇᴄ́ ᴏ ᴛʏᴍ, ᴄᴏ ᴢᴀ ᴅʀᴢᴡɪᴀᴍɪ sᴀʟɪ. ᴍᴀsᴢ ᴢᴏsᴛᴀᴡɪᴄ́ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍʏ, ᴘʀᴀᴄᴇ̨, ʀᴏᴅᴢɪɴᴇ̨ ɪ ᴍᴀsᴢ sᴋᴜᴘɪᴄ́ sɪᴇ̨ ᴛʏʟᴋᴏ ɴᴀ sᴏʙɪᴇ, sᴡᴏɪᴄʜ ᴘᴏᴛʀᴢᴇʙᴀᴄʜ ɪ ᴄᴇʟᴀᴄʜ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇ sᴏʙɪᴇ ᴢᴀᴌᴏᴢ̇ʏᴌᴇś ᴀʟʙᴏ ᴘᴏ ᴘʀᴏsᴛᴜ sɪᴇ̨ ᴢʀᴇʟᴀᴋsᴏᴡᴀᴄ́.
ᴡᴀᴢ̇ɴʏ ᴊᴇsᴛᴇś ᴛʏʟᴋᴏ ᴛʏ! ᴄʜᴄᴇ̨ ᴢᴀᴘᴇᴡɴɪᴄ́ ᴄɪ ᴛᴀᴋɪᴇ ᴡᴀʀᴜɴᴋɪ ɴᴀ ᴢᴀᴊᴇ̨ᴄɪᴀᴄʜ, ᴢ̇ᴇʙʏś ᴄʜᴏᴄɪᴀᴢ̇ ɴᴀ ᴄʜᴡɪʟᴇ̨ ᴢᴀᴊᴀ̨ᴌ sɪᴇ̨ ᴡ 100% ᴛʏʟᴋᴏ sᴏʙᴀ̨. ᴊᴀ ᴢᴀᴅʙᴀᴍ ᴏ ʀᴇsᴢᴛᴇ̨: ᴄ́ᴡɪᴄᴢᴇɴɪᴀ, ᴍᴜᴢʏᴋᴇ̨, ɪʟᴏśᴄ́ ᴘᴏᴡᴛᴏ́ʀᴢᴇɴ́, ᴏᴅᴘᴏᴡɪᴇᴅɴɪ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴀʀ, ᴛᴇᴄʜɴɪᴋᴇ̨
ɪ ᴘᴏᴘʀᴀᴡɴᴏśᴄ́ ᴡʏᴋᴏɴʏᴡᴀɴʏᴄʜ ᴄ́ᴡɪᴄᴢᴇɴ́.
ɴɪᴇ ᴡᴀᴢ̇ɴᴇ ᴊᴀᴋɪ ᴊᴇsᴛ ᴘᴏᴡᴏ́ᴅ ᴅʟᴀ ᴋᴛᴏ́ʀᴇɢᴏ ᴄ́ᴡɪᴄᴢʏsᴢ. ᴍᴏᴢ̇ᴇ ᴄʜᴄᴇsᴢ ᴢʀᴢᴜᴄɪᴄ́ ᴋɪʟᴋᴀ ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍᴏ́ᴡ, ᴍᴏᴢ̇ᴇ ᴄʜᴄᴇsᴢ ʀᴏᴢʙᴜᴅᴏᴡᴀᴄ́ ᴍɪᴇ̨śɴɪᴇ, ᴍᴏᴢ̇ᴇ ᴄʜᴄᴇsᴢ ᴘᴏᴘʀᴀᴡɪᴄ́ ᴋᴏɴᴅʏᴄᴊᴇ̨ … ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴇ sᴀ̨ ᴅᴏʙʀᴇ, ᴢ̇ᴇʙʏ ᴢᴀᴄᴢᴀ̨ᴄ́ ᴀʟʙᴏ sᴘʀᴀᴡɪᴄ́, ᴀʙʏ ᴄ́ᴡɪᴄᴢᴇɴɪᴀ sᴛᴀᴌʏ sɪᴇ̨ ᴅʟᴀ ᴄɪᴇʙɪᴇ ʀᴜᴛʏɴᴀ̨ – ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛᴇᴍ ᴅɴɪᴀ ʙᴇᴢ ᴋᴛᴏ́ʀᴇɢᴏ ɴɪᴇ ᴍᴏᴢ̇ᴇsᴢ ғᴜɴᴋᴄᴊᴏɴᴏᴡᴀᴄ́.

ᴘᴀᴍɪᴇ̨ᴛᴀᴊ, ɴɪᴇ ᴏᴅᴘᴜsᴢᴄᴢᴀᴊ ᴛᴇᴊ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋɪᴇᴊ ᴘʀᴀᴄʏ, ᴋᴛᴏ́ʀᴀ ɴᴀ ᴘᴇᴡɴᴏ ᴘʀᴢʏɴɪᴇsɪᴇ ᴡɪᴇʟᴇ ᴋᴏʀᴢʏśᴄɪ, ᴘᴏᴘʀᴀᴡɪ sʏʟᴡᴇᴛᴋᴇ̨ ᴀʟᴇ ʀᴏ́ᴡɴɪᴇᴢ̇ ʜᴜᴍᴏʀ.