Konrad Kijowski

Konrad Kijowski

Jest TRENEREM PERSONALNYM w naszej siłowni oraz prowadzi zajęcia CROSSFIT o 19 w każdą środę i piątek

Konrad chciał napisać kilka słów o sobie, więc zapraszamy do lektury

ᴄᴢᴇśᴄ́ ᴊᴇsᴛᴇᴍ ᴋᴏɴʀᴀᴅ,
ᴡ ʙʀᴀɴᴢ̇ʏ ᴛʀᴇɴɪɴɢᴜ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟɴᴇɢᴏ ᴅᴢɪᴀᴌᴀᴍ ᴀᴋᴛʏᴡɴɪᴇ ᴏᴅ 2016 ʀᴏᴋᴜ, ᴘɪᴇʀᴡsᴢᴇ ᴛʀᴢʏ ʟᴀᴛᴀ
ᴡ ᴋʀᴀᴋᴏᴡsᴋɪᴍ ᴘᴜʀᴇ ᴊᴀᴛᴏᴍɪ ғɪᴛɴᴇss. ᴘʀᴢᴇᴢ ᴛᴇɴ ᴏᴋʀᴇs sᴛᴜᴅɪᴏᴡᴀᴌᴇᴍ ɴᴀ ᴋɪᴇʀᴜɴᴋᴜ ᴅɪᴇᴛᴇᴛʏᴄᴢɴʏᴍ ᴅᴢɪᴇ̨ᴋɪ ᴄᴢᴇᴍᴜ ɴᴀ ʙɪᴇᴢ̇ᴀ̨ᴄᴏ ᴜᴄᴢᴇ̨ ᴘᴏᴅᴏᴘɪᴇᴄᴢɴʏᴄʜ ᴢᴅʀᴏᴡʏᴄʜ ɴᴀᴡʏᴋᴏ́ᴡ ᴢ̇ʏᴡɪᴇɴɪᴏᴡʏᴄʜ.

ᴍᴏᴊᴀ̨ ɴᴀᴊᴡɪᴇ̨ᴋsᴢᴀ̨ ᴘᴀsᴊᴀ̨ ᴊᴇsᴛ ᴏᴄᴢʏᴡɪśᴄɪᴇ sᴘᴏʀᴛ ᴀ sɪᴌᴏᴡɴɪᴀ ᴛᴏ ᴡ sᴜᴍɪᴇ ᴅʀᴜɢɪ ᴅᴏᴍ (ᴊᴇśʟɪ ɴɪᴇ ᴘɪᴇʀᴡsᴢʏ).
ᴡ ᴘʀᴀᴄʏ ᴢ ᴋʟɪᴇɴᴛᴇᴍ sᴋᴜᴘɪᴀᴍ sɪᴇ̨ ɴᴀ ᴄᴇʟᴀᴄʜ ᴅᴏ ᴏsɪᴀ̨ɢɴɪᴇ̨ᴄɪᴀ ᴋᴛᴏ́ʀᴇ ᴡʏᴢɴᴀᴄᴢᴀᴍʏ sᴏʙɪᴇ ᴡsᴘᴏ́ʟɴɪᴇ ɴᴀ ᴘɪᴇʀᴡsᴢᴇᴊ ᴋᴏɴsᴜʟᴛᴀᴄᴊɪ ᴘᴏᴌᴀ̨ᴄᴢᴏɴᴇᴊ ᴢ ᴅɪᴀɢɴᴏsᴛʏᴋᴀ̨ .

ɢᴌᴏ́ᴡɴɪᴇ ᴏʙʀᴀᴄᴀᴍ sɪᴇ̨ ᴡ ᴏʙsᴢᴀʀᴢᴇ ᴛʀᴇɴɪɴɢᴜ ғᴜɴᴋᴄᴊᴏɴᴀʟɴᴇɢᴏ, ᴏᴅᴅᴇᴄʜᴏᴡᴇɢᴏ, ᴘʀᴢʏɢᴏᴛᴏᴡᴀɴɪᴀ ᴍᴏᴛᴏʀʏᴄᴢɴᴇɢᴏ ᴏʀᴀᴢ ᴘʀᴢʏ ᴘᴏᴡʀᴏᴛᴀᴄʜ ᴘᴏ ᴋᴏɴᴛᴜᴢᴊᴀᴄʜ.
ᴍᴀᴍ ᴢᴀ sᴏʙᴀ̨ ᴋɪʟᴋᴀ ᴄɪᴇᴋᴀᴡʏᴄʜ sᴢᴋᴏʟᴇɴ́ ᴏʀᴀᴢ ᴡɪᴇʟᴇ ᴘʀᴢᴇᴅᴇ ᴍɴᴀ̨

ᴅᴢɪᴇ̨ᴋɪ ᴘᴏᴢᴅʀᴀᴡɪᴀᴍ ɪ śᴄɪsᴋᴀᴍ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ
ᴢ ᴋᴛᴏ́ʀʏᴍɪ ᴡsᴘᴏ́ᴌᴘʀᴀᴄᴜᴊᴇ, ᴅᴏ ᴢᴏʙᴀᴄᴢᴇɴɪᴀ ɴᴀ ᴛʀᴇɴɪɴɢᴜ